Nike GC Basketball 2020 CHBL
campaign Style guide Image & Video creation
Creative Direction: James Qu & Panyuchou
Art Direction: Panyuchou
Stylist: Yii Ooi
Photographer: Poyenchen & Blackey
Video Director: Jeff Wang
Producer: Heed He @ Jordan Wang
Production Agency: Bloc